Contact us     โทร :   062-802-6666 (คุณหญิง)
Follow us
L-01 ไฮยาซิน
750,000.00 ฿ 750,000.00 ฿ 750000.0 THB
แบบบ้าน ไฮยาซิน

ขนาดตัวบ้าน : 9 x 4 เมตร
ประกอปด้วย : 3 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย 36 ตรม.

ห้องนอน 1 : 3 x 3 เมตร
ห้องนอน 2 : 3 x 3 เมตร
ห้องนอน 3 : 3 x 3 เมตร
ระเบียง : 9 x 1 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-02 ดาวเรือง
960,000.00 ฿ 960,000.00 ฿ 960000.0 THB
แบบบ้าน ดาวเรือง
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7 x 6.5 เมตร
ประกอปด้วย : 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 42.5 ตรม

ห้องนอน : 7 x 3.5 เมตร
ห้องรับแขก : 3 x 3 เมตร
ห้องน้ำ : 2 x 2 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-03 ชบาแก้ว
942,000.00 ฿ 942,000.00 ฿ 942000.0 THB
แบบบ้าน ชบาแก้ว

ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7 x 6 เมตร
ประกอปด้วย : 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 40.5 ตรม

ห้องนอน : 6 x 3.5 เมตร
ห้องรับแขก : 3 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ : 1.5 x 1.8 เมตร
ระเบียง : 3 x 3 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-04 กาสะลอง
870,000.00 ฿ 870,000.00 ฿ 870000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6 x 7 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ 2 ระเบียง
พื้นที่ใช้สอย 43.5 ตรม

ห้องนอน : 6 x 3 เมตร
ห้องรับแขก : 3 x 2.5 เมตร
ห้องน้ำ : 3 x 2 เมตร
ระเบียง 1 : 3 x 2 เมตร
ระเบียง 2 : 3 x 2 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-05 นนทรี
681,000.00 ฿ 681,000.00 ฿ 681000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6.5 x 5.5 เมตร
ประกอปด้วย : 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 31 ตรม.

ห้องนอน : 6.5 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ : 2 x 2 เมตร
ระเบียง : 3.5 x 2 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-06 มณีเทวา
645,000.00 ฿ 645,000.00 ฿ 645000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6 x 5 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 27.5 ตรม

ห้องนอน(1) ขนาด 6 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ(2) ขนาด 2 x 2 เมตร
ระเบียง ขนาด 3.5 x 1.5 เมตร
L-07 สกุลชงโค
816,000.00 ฿ 816,000.00 ฿ 816000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6.5 x 6 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 36.5 ตรม

ห้องนอน ขนาด 6.5 x 3.5 เมตร
ห้องนั่งเล่น ขนาด 3.5 x 2.5 เมตร
ห้องน้ำ ขนาด 2 x 2 เมตร
ระเบียง ขนาด 2 x 2.5
L-08 กัลปพฤกษ์
690,000.00 ฿ 690,000.00 ฿ 690000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6 x 5 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ระเบียง
พื้นที่ใช้สอย 30 ตรม

ห้องนอน ขนาด 6 x 3.5 เมตรร
ห้องน้ำ ขนาด 2 x 2 เมตร
ระเบียง ขนาด 6 x 1.5 เมตร
L-09 แพงพวย
870,000.00 ฿ 870,000.00 ฿ 870000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7.2 x 10.5 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องครัว 1ห้องน้ำ 1 ระเบียง
พื้นที่ใช้สอย 42.9 ตรม

ห้องนอน ขนาด 3.5 x 5 เมตร
ห้องครัว ขนาด 2.5 x 3 เมตร
ห้องน้ำ. ขนาด 2.5 x 2 เมตร
ทางเดินกลาง ขนาด 5 x 1 เมตร
ระเบียง ขนาด 2 x 4.7 เมตร
L-10 ดาวกระจาย
870,000.00 ฿ 870,000.00 ฿ 870000.0 THB
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6 x 7 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ระเบียง
พื้นที่ใช้สอย 40.5 ตรม

ห้องนอน ขนาด 6 x 3.5 เมตร
ห้องนั่งเล่น ขนาด 3 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ ขนาด 1.5 x 1.8 เมตร
iระเบียง ขนาด 3 x 3 เมตร
L-11 ดาวอินคา
870,000.00 ฿ 870,000.00 ฿ 870000.0 THB
บ้านไม้สักทอง
แบบบ้าน ดาวอินคา

ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 6 x 7 เมตร
ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น. 1ห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 43.5 ตรม

ห้องนอน. ขนาด 6 x 3 เมตร
ห้องรับแขก. ขนาด 3 x 2.5 เมตร
ห้องครัว ขนาด 3 x 2 เมตร
ระเบียง ขนาด 3 x 2 เมตร
ระเบียง ขนาด 3 x 2 เมตร


นวภูมิบ้านไทย
L-13 มธุดา
960,000.00 ฿ 960,000.00 ฿ 960000.0 THB
บ้านไม้สักทอง
แบบบ้าน มธุดา


ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7.0 x 6.00 เมตร

ประกอปด้วย: 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
ห้องนอน(1) ขนาด 4.70 x 3.00 เมตร
ห้องรับแขก(2) ขนาด 2.0 x 3.00 เมตร
ห้องน้ำ ขนาด 2.30 x 2.00 เมตร

นวภูมิบ้านไทย
L-14 รำเพย
942,000.00 ฿ 942,000.00 ฿ 942000.0 THB
แบบบ้าน รำเพย
ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7 x 6 เมตร
ประกอปด้วย : 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 40.5 ตรม

ห้องนอน : 6 x 3.5 เมตร
ห้องรับแขก : 3 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ : 1.5 x 1.8 เมตร
ระเบียง : 3 x 3 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง
L-15 กระดังงา
942,000.00 ฿ 942,000.00 ฿ 942000.0 THB
แบบบ้าน กระดังงา

ตัวบ้านโดยรวมขนาด : 7 x 6 เมตร
ประกอปด้วย : 1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 40.5 ตรม

ห้องนอน : 6 x 3.5 เมตร
ห้องรับแขก : 3 x 3.5 เมตร
ห้องน้ำ : 1.5 x 1.8 เมตร
ระเบียง : 3 x 3 เมตร

นวภูมิบ้านไทย บ้านไม้สักทอง