Contact us     โทร :   062-802-6666 (คุณหญิง)
Follow us

ระบบงานฐานราก เทพื้นปูน

ทาหน้าที่รับน ้าหนักจากโครงสร้างทั้งหมด แล้วถ่ายน้ำหนัก ลงสู่เสาเข็ม หรือดินโดยตรง คุณสมบัติขอบดินที่รองรับฐานราก ควรมีความสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดการเคลื่อน ตัว หรือพังทลายของดินใต้ฐานราก และต้องไม่เกิดการทรุดตัวลงมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง


                        

ฐานราก ถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ชนิด คือ

1. ฐานรากตื้นหองรับหรือแบบไม่มีเสาเข็มรองรับ

เห มาะกับสภาพพื้นดินที่มีความสามารถแบกรับน ้าหนักบรรทุกได้สูง

แบะกับสภาพพื้นดินที่ตอกเสาเข็มไม่ลงหรืออย่างพื้นดินลูกรังหรือทะเลทราย


2.ฐานรากลึกหรือแบบมีเสาเข็มรองรับ 

เหมาะกับการก่อสร้างบนดินอ่อน มีการ ออกแบบฐานรากให้มีขนาดเสาเข็มและความลึกให้มีลักษณะ

แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก